คณะตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตรวจรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑

    นางสาว สุชาดา  ทิมอุดม อนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะฯ เดินทางมาตรวจรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ ...

 

 quality-certificates-for-drug 1  quality-certificates-for-drug 2  quality-certificates-for-drug 3

 

  quality-certificates-for-drug 4  quality-certificates-for-drug 5  quality-certificates-for-drug 6

 

 quality-certificates-for-drug 7