กองบิน ๑ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองบิน ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ รวมถึงครอบครัว ให้ตระหนักถึงโทษและพิษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
   โดยมี นายสุรเดช  มีชัย ผู้อำนวยการศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ ทำหน้าที่วิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่กำลังพลกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

 

 WingOne1 R001  WingOne1 R002  WingOne1 R003

 

  WingOne1 R004  WingOne1 R005  WingOne1 R006