กองบิน ๑ จัดพิธีเปิด - ปิดอบรมวิชาชีพการบูรณะซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

  นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิดอบรมวิชาชีพการบูรณะซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑

 

Wing1 S1  Wing1 S2  Wing1 S3

 

Wing1 S4  Wing1 S5  Wing1 S6

 

  Wing1 S7  Wing1 S8