header2021

พลตรี สุวิทย์  เกตุศรี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะ อาจารย์และนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๒ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ และข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะฯ

WingOne1 64012

กองบิน ๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) พร้อมคณะ (ชุดสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่) เดินทางมากองบิน ๑ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ​ ยุทธศาสตร์​กองทัพอากาศ และแผนปฏิบัติราชการ​กองทัพอากาศ​สู่แผนปฏิบัติราชการ​ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

WingOne 64003

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
จังหวัดนครราชสีมา มีอาจารย์จำนวน ๖๐ คน และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๓ จำนวน ๓๐๘ คน เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

WingOne1 64010

ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ ร่วมประชุมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการวางกำลังหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศสิงคโปร์ เพื่อฝึกบินฝ่ายเดียว ในระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

meetiing covid19 190264 4

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น

WingOne1 64006

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
และคณะกรรมการ เดินทางมากองบิน ๑ เพื่อตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยสังกัดกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๔

WingOne1 64015

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล แผนกขนส่ง กองบิน ๑

WingOne1 64007

ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ เดินทางมาชมกิจการ และศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๔ กองทัพภาคที่ ๒

welcomed 010264 10

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง,
พิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดและต้อนรับทหารใหม่ ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ จำนวน ๒๒๙ คน

WingOne1 64008

นาวาอากาศเอก สาธิต  สุทธิเวช นายทหารกำลังพลอาวุโส กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพลกองบิน ๑

WingOne1 64010