header2021

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้แก่ นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ (ท่านใหม่) ณ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี
C5n 20001

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้ที่เกษียณอายุราชการกองบิน ๑ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ทุ่มเทและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดอายุรับราชการ
C5n 010

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเมธาพัฒน์ จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับอากาศยาน และยานพาหนะทางอากาศ
Bi7 013

าวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีวันสถาปนา กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ครบรอบ ๔๐ ปี โดยมี พลโท สุทิน  เบ็ญจวิไลกุล เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานพิธีฯ ณ อาคารกองบังคับการ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒
C3n 010

นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา จัดโดยกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
C2n 001

นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะลูกเสือ - เนตรนารี จากสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน ๙ แห่ง เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ค่ายลูกเสือ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕
B9n 011

พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานข้าราชการกองพันทหารอากาศโยธิน และมอบอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิต ทหารกองประจำการ ณ กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
Bi6 004

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี
B6n 004

นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ร.๕, พิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ ร.๕ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการประดิษฐานพระบรมรูป ร.๕ โดยมี พลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณสวนต้นมะขาม
B3n 013

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอสรพิษวิทยา ดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอาสา - กู้ภัย และครอบครัวข้าราชการกองบิน ๑ เกี่ยวกับประเภทของงู, ระบบพิษ, การเผชิญเหตุ, การปฐมพยาบาล, การจับหรือเคลื่อนย้ายสัตว์มีพิษประเภทงู ได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
B2n 007