header2021

พลอากาศโท สมพร  แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรับฟังข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
F4b 014

พันเอก อาชวกุล  กาญจนาคม รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย นำ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจ 
F2b 006

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับอากาศยาน
F3b 006

นาวาอากาศเอก สกุลรัตน์  ศรียันต์ หัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ 2 จำนวน ๒๔๐ คน เดินทางมาศึกษาดูงาน กองบิน ๑ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย แหล่งวิทยาการที่สำคัญในกองทัพอากาศ และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐบาล หรือเอกชน
F1b 007

พลอากาศโท วรงค์  ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑
4Fa 001

นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพล และครอบครัวกองบิน ๑ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖
F2a 001

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาและพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัด ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒
Pp8 1

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ครั้งที่ ๑ ให้แก่กำลังพลกลุ่มเสี่ยงอายุไม่เกิน ๓๐ ปี จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
F1a 008

นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน กองบิน ๑ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๖
E9a 002

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑, กำลังพลกองบิน ๑ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยาย “โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ” จากห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการไม่รับของขวัญ No Gift Policy ให้กับข้าราชการกองทัพอากาศ
E6a 002