header2021

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้ที่เกษียณอายุราชการกองบิน ๑ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ทุ่มเทและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดอายุรับราชการ
    

Wing1 k9

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้นงบิน ๑
    

Wing1 Y7

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดการฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) ในการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา
Wing1 Zm2

ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมการฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) ในการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา
attend command meeting 1

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ซึ่งพิธีฯ
Wing1 o4

ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญและประดิษฐานพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย
enshrined 10

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีรับการขอขมาลาอุปสมบท แก่ข้าราชการกองบิน ๑ จำนวน ๓ คน ที่มีจิตศรัทธาขอกราบลาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔
    

Wing1 O4

นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนพิทักษ์รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ และเป็นการป้องกันเสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด รวมถึงการน้อมนำพระราชดำรัส ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    

Wing1 King9

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระพุทธทีปังกร และจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนา จากพระวชิรญาณโกศล (วัดป่าธรรมคีรี)

    

Wing1 An5

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี และคณะผู้เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชภาวนาวชิรคุณ ณ วัดเขาตาเงาะ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เดินทางโดยเครื่องบินกองทัพอากาศมายังกองบิน ๑ 
    

Wing1 M7