กองบิน ๑ ร่วมประชุมการฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมการฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) ในการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา

  โดยมีนาย กอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการ กองบิน ๑

 

 attend-command-meeting 1  attend-command-meeting 2  attend-command-meeting 3

 

  attend-command-meeting 4

line