กองบิน ๑ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์

      นาวาอากาศเอก เจริญ   วัฒนรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน จำกัด เพื่อรายงนผลกรดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา, หอประชุมธูปะเตมีย์, ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน , อาคาร Star Fire และรงเก็บอากาสยานฝูงบิน ๑๐๓ ฯ ซึ่งการประชุมฯ ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVD 19 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

Mn 001  Mn 002  Mn 003

 

Mn 004  Mn 005  Mn 006

Mn 007  Mn 008