กองบิน ๑ ต้อนรับหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

      พลอากาศตรี ธีระ  เกาะประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๑ เพื่อชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ มาตรการ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ปรึกษาด้านสารสนเทศและสงคราม อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเพื่อทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินงานในสายวิทยาการฯ
     โดยมี นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


ICT 001  ICT 002  ICT 003

 

ICT 004  ICT 005  ICT 006

ICT 007  ICT 008  ICT 009  ICT 010