สำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๑

      นาวาอากาศเอก ฉกาจ  ทองตะโก รองหัวหน้าคณะทำงานสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ 
     โดยมี นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ อีกทั้งตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

 

Ft 001  Ft 002  Ft 003

Ft 004  Ft 005  Ft 006

Ft 007  Ft 008  Ft 009

Ft 010  Ft 011  Ft 012