กองบิน ๑ ต้อนรับคณะสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ
เยี่ยมชมกิจการลูกเสืออากาศของ กองบิน ๑

    พลอากาศเอก ธงชัย  แฉล้มเขตร นายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการลูกเสืออากาศของกองบิน ๑ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อขอทราบผลการปฏิบัติของกองลูกเสือกองบิน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อีกทั้ง แนะนำกฎระเบียบของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และแผนงานของสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศให้ บน.๑ ได้รับทราบ เพื่อที่จะปฏิบัติ ให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน
    ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมทั้งบรรยาย สรุปผลการปฏิบัติของกองลูกเสือกองบิน ๑ และนำคณะเข้าเยี่ยมชมการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ณ ฟาร์มกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

T1f 001  T1f 002  T1f 003

T1f 005  T1f 006  T1f 007

T1f 011  T1f 015  T1f 016