กองบิน ๑ เปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๕

    กองบิน ๑ เปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดอบรมบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และหลักประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนโดยรอบที่ตั้งกองบิน ๑ ณ หอประชุม จันทรุเบกษา กองบิน ๑ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
    โดยจัดแสดงอากาศยานพร้อมยุทโธปกรณ์ด้านการบิน ณ ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ตลอดจนกิจกรรมทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมชมแหล่งศึกษาธรรมชาติ และศูนย์ศึกษาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 

 Ai7 001  Ai7 002  Ai7 007

 

 Ai7 009  Ai7 011  Ai7 012

 

 Ai7 014  Ai7 016  Ai7 017