กองบิน ๑ ร่วมประชุมหารือแก้ปัญหาอุทกภัยด้วยเทคโนโลยีทางอากาศและข้อมูลสารสนเทศ

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ให้การต้อนรับคณะ “ทีมพัฒนาเมืองโคราช” โดยมี นายมารุต  ชุ่มขุนทด CEO Class café พร้อมด้วย ดร.พันทิพย์  ปิยะทัศนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์  นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา (มทร.อีสาน ฯ) และตัวแทนภาคเอกชนที่อาสาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับเมืองนครราชสีมา เพื่อประชุมหารือความร่วมมือ

   ในการนำเทคโนโลยีทางอากาศ เช่น อากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีไลด้า (Li Dar) GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ Data Model นำมาใช้ป้องกันภัยพิบัติ และบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมเมืองนครราชสีมา อีกทั้งได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยของ มทส. 
   ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในเบื้องต้น กองบิน ๑ พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ตามขีดความสามารถของหน่วย เพื่อช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์จากภัยพิบัติในทุกระดับต่อไป

 

 Bi4 001  Bi4 002  Bi4 004

 

 Bi4 005  Bi4 006  Bi4 007

 

 Bi4 008  Bi4 009  Bi4 009