กองบิน ๑ ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง “ย่าฉันท่านชื่อโม”

     นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง ย่าฉันท่านชื่อโม เนื่องในวันสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็น ท้าวสุรนารี ในตอน “หลานกู ชื่อบุญเหลือ” ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุลมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

      

C8n 001      C8n 002  C8n 003   

      

C8n 004      C8n 005  C8n 007