ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด

        นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕
       โดยมี นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

      

Bc9 001      Bc9 002  Bc9 003   

Bc9 004      Bc9 005  Bc9 006   

Bc9 007      Bc9 008