กองบิน ๑ จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

     นาวาอากาศเอก ดำรงค์ศักดิ์  ฟักขำ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ กองบิน ๑ เพื่อให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบงานด้านสารบรรณ และเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจเยี่ยมจากสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 
 

      

C6m 001      C6m 002  C6m 004   

      

C6m 005      C6m 006  C6m 007