กองบิน ๑ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยาย“โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ”

       นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑, กำลังพลกองบิน ๑ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยาย “โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ” จากห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการไม่รับของขวัญ No Gift Policy ให้กับข้าราชการกองทัพอากาศ
      โดยป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับข้าราชการกองทัพอากาศเข้ามามีส่วนร่วมในการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านช่องทาง RTAF DIGITAL TV ช่อง ๕๐ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

       

E6a 001      E6a 002  E6a 003   

E6a 005      E6a 007  E6a 010