กองบิน ๑ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
และการนำเสนอผลงานกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๖

      นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน กองบิน ๑ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๖
      โดยคัดเลือกและให้ส่งผลงานกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM), ผลงานนวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับกองทัพอากาศต่อไป ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑

       

E9a 001      E9a 002  E9a 003   

E9a 007      E9a 008  E9a 011