กองบิน ๑ จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น

      นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ครั้งที่ ๑ ให้แก่กำลังพลกลุ่มเสี่ยงอายุไม่เกิน ๓๐ ปี จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
      เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติ และหลักการของงานด้านนิรภัยภาคพื้น การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิรภัยภาคพื้นและเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกให้กองบิน ๑ เป็นองค์การแห่งความปลอดภัย ณ ห้องบรรยายสรุปร่วม STARFIRE กองบิน ๑

       

F1a 001      F1a 002  F1a 005   

F1a 008      F1a 009  F1a 010