กองบิน ๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ
เดินทางมาชมกิจการ และศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    พลตรี อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ เดินทางมาชมกิจการ และศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ และประชุมบรรยายสรุป
   โดยมี พลตรี กิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔ กองทัพภาคที่ ๒

 

 welcomed-010264 1  welcomed-010264 2  welcomed-010264 3

 

  welcomed-010264 4  welcomed-010264 5  welcomed-010264 6

 

 welcomed-010264 7  welcomed-010264 8  welcomed-010264 9

 

 welcomed-010264 10 

line