กองบิน ๑ ร่วมประชุมด้านมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ ร่วมประชุมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

   ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ กองบิน ๑ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในการวางกำลังหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศสิงคโปร์ เพื่อฝึกบินฝ่ายเดียว ในระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยต่อประชาชนโดยรอบ

   โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

 

 meetiing-covid19-190264 1  meetiing-covid19-190264 2  meetiing-covid19-190264 3

 

  meetiing-covid19-190264 4  meetiing-covid19-190264 5  meetiing-covid19-190264 6

 

 meetiing-covid19-190264 7  meetiing-covid19-190264 8 

line