กองบิน ๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

      นาวาอากาศเอก เชษฐ์  เหมหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ เดินทางมา ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล กฎระเบียบ สวัสดิการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ.แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กองบิน ๑
     โดยมี นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ฯ ให้การต้อนรับคณะฯ ซึ่งกำหนดการบรรยายให้ความรู้ฯ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม (Star Fire) กองบิน ๑

 

WingOne1 hm1  WingOne1 hm2  WingOne1 hm3

 

  WingOne1 hm4  WingOne1 hm5  WingOne1 hm6

 

 WingOne1 hm7  WingOne1 hm8   WingOne1 hm9 

 

WingOne1 hm10