กองบิน ๑ ซ้อมแผนและขั้นตอนการปฏิบัติรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

  นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ กำกับดูแลการซ้อมแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ กองบิน ๑ รวมถึงการตรวจสอบด้านสถานที่ กำลังพล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างความพร้อม ในการรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามที่สาธารณสุขกำหนด ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

 

WingOne Covid191  WingOne Covid192  WingOne Covid193

 

  WingOne Covid194  WingOne Covid195  WingOne Covid196

 

  WingOne Covid197  WingOne Covid198  WingOne Covid199

 

  WingOne Covid1910  WingOne Covid1911  WingOne Covid1912  WingOne Covid1913