กองบิน ๑ รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบ VTC.

    นาวาอากาศเอก พรชัย  สันติวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO TeleConference (VTC)
    ในการนี้ นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง พร้อมด้วยข้าราชการผู้ปฏิบัติงานสายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมประชุมฯ รับการตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปฯ การชี้แจงผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑

 

Wing1 1  Wing1 2  Wing1 5  Wing1 6