กองบิน ๑ สนับสนุนน้ำดื่มในโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน”

   นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำกำลังพลกองบิน ๑ ทำกิจกรรมในโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมอบน้ำดื่มให้แก่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

Wing1 Covid191  Wing1 Covid192  Wing1 Covid193

 

Wing1 Covid194  Wing1 Covid195  Wing1 Covid196

 

Wing1 Covid197  Wing1 Covid198  Wing1 Covid199

 

Wing1 Covid1910