พิธีมอบประกาศนียบัตร และมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ
นักเหินเวหากองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักเหินเวหากองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์ ให้แก่คณะบุคคลจากสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ และแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกองทัพอากาศ
   โดยมอบเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน รวมถึงเป็นเกียรติประวัติอันสำคัญต่อตนเองสืบไป เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา

 

Wing1 A1  Wing1 A2  Wing1 A3

 

Wing1 A4  Wing1 A5  Wing1 A6

 

  Wing1 A7  Wing1 A8  Wing1 A9

 

Wing1 A10  Wing1 A11