กองบิน ๑ จัดกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๔

   นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนพิทักษ์รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ และเป็นการป้องกันเสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด รวมถึงการน้อมนำพระราชดำรัส ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
  โดยมี นาย ภูวนารถ  คะเรรัมย์ วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดนครราชสีมา และคณะ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมฯ จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑

 

Wing1 King1  Wing1 King2  Wing1 King3

 

Wing1 King4  Wing1 King5  Wing1 King6

 

  Wing1 King7  Wing1 King8  Wing1 King9

 

Wing1 King10  Wing1 King11