คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และสมาชิกชมรมฯ นำสิ่งของอุปโภค - บริโภค มอบให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์)
W2 006

คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นผู้แทนคุณ ปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ” ปี ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๑ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
WingOne 010

คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ ในโอกาสที่สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เปิดสมาคมแม่บ้าน ณ ที่ตั้งใหม่ ค่ายสุรนารี พร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของในการจัดทำ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา“
BK 009

ดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบผู้กล้าหาญ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ เนื่องในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก คุณวสุมา วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ 
S 7503943

ณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำเตียงผู้ป่วยไปมอบให้แก่ผู้พิการติดเตียง ในโครงการ ๑ น้ำใจเพื่อวันใหม่สู่สังคม เพื่อแบ่งปันและให้กำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Mm 005

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังพบผู้ติดเชื้อ อย่างต่อเนื่อง กองบิน ๑ ขอเป็นกำลังใจ พร้อมอยู่เคียงข้าง ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน ในการนี้ คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และคณะ นำสิ่งของบริโภคที่จำเป็น
    

Wing1 hp8

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม แม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำสิ่งของอุปโภค - บริโภคในชีวิตประจำวัน มอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในโครงการ ๑ น้ำใจเพื่อวันใหม่สู่สังคม โดยช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวของข้าราชการกองบิน ๑ เพื่อแบ่งปันและให้กำลังใจ รวมถึงการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

WingOne1 NM1

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณวสุมา วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑
นำสิ่งของอุปโภค - บริโภค มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ

WingOne1 64004

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ซึ่งได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ

selling poppies on veterans day 10

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๑ และมอบขนม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๑

WingOne1 H015

คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

wing1 afwa give scholarships 15

คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้ที่จำเป็น ให้กับครอบครัว ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๑ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายใต้โครงการ “ แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ “ ประจำปี ๒๕๖๓
                                                                                                                    WingOne1 22007