เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม แม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำสิ่งของอุปโภค - บริโภคในชีวิตประจำวัน มอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในโครงการ ๑ น้ำใจเพื่อวันใหม่สู่สังคม โดยช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวของข้าราชการกองบิน ๑ เพื่อแบ่งปันและให้กำลังใจ รวมถึงการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

WingOne1 NM1

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณวสุมา วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑
นำสิ่งของอุปโภค - บริโภค มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ

WingOne1 64004

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ซึ่งได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ

selling poppies on veterans day 10

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๑ และมอบขนม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๑

WingOne1 H015

คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

wing1 afwa give scholarships 15

คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้ที่จำเป็น ให้กับครอบครัว ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๑ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายใต้โครงการ “ แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ “ ประจำปี ๒๕๖๓
                                                                                                                    WingOne1 22007

แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ “ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้ที่จำเป็น ให้กับกำลังพลของ กองทัพอากาศ โดย มีคุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นผู้แทนรับมอบฯ เพื่อนำไปมอบให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๑
                                                                                                                    200763 004

คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ พร้อมด้วย เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจในการบำบัดยาเสพติดและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

WingOne1 14004

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัว พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายของการบริหารงานของชมรมแม่บ้านให้แก่สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ได้รับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งหามาตรการในการป้องกัน COVID-19

to welcome wing1 afwa commander 10

คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑, ร.อ.หญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รองประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ (๑), สพญ.พิมพักตร์  ไชยกำเนิด รองประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ (๒), คุณแคทรียา ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ (๓) นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ จัดทำ Face Shield เพื่อมอบให้ บน.๑ นำไปใช้ในมาตรการป้องกัน covid-19

make a face shield 16

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ บน.๑ จัด Workshop เพื่อต่อยอดนโยบาย ผบ.ทอ.ที่มอบหมายให้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการและครอบครัว บน.๑ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อประสานงานกับ บน.๑ และแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยรอบที่ตั้ง บน.๑ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

afwa produce mask 1

สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนใน จว.นครราชสีมา เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๖๓ เพื่อนำเงินรายได้ใช้ในการสนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติ

selling poppies on veterans day 1