ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒
เปิดสมาคมแม่บ้าน ณ ที่ตั้งใหม่ค่ายสุรนารี พร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อจัดทำ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

    คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ ในโอกาสที่สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เปิดสมาคมแม่บ้าน ณ ที่ตั้งใหม่ ค่ายสุรนารี พร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของในการจัดทำ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา“
   เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งจะนำไปมอบให้แก่ ๑. โรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ ๓. โรงเรียนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารของหน่วย 
   โดยสิ่งของที่ร่วมบริจาค ประกอบด้วยชุดนักเรียนชาย จำนวน ๖ ชุด, ชุดนักเรียนหญิง จำนวน ๖ ชุด, กระเป๋านักเรียน จำนวน ๑๒ ใบ, รองเท้าและถุงเท้านักเรียน จำนวน ๑๒ คู่ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส และสร้างรากฐานความพร้อมแก่เด็กนักเรียน ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

BK 001  BK 002  BK 003

BK 004  BK 005  BK 006

BK 007  BK 008  BK 009