ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์)

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และสมาชิกชมรมฯ นำสิ่งของอุปโภค - บริโภค มอบให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หนึ่งน้ำใจ เพื่อวันใหม่สู่สังคม” สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของหน่วยงานฯ เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

 

W2 001  W2 002  W2 003

W2 004  W2 005  W2 006

W2 007  W2 008