ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ จัดทำ Face Shield

   

   คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑, เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ (๑), สัตวแพทย์หญิงพิมพักตร์  ไชยกำเนิด รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ (๒), คุณแคทรียา  ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ (๓) นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ จัดทำ Face Shield เพื่อมอบให้กองบิน ๑ นำไปใช้ในมาตรการป้องกัน covid-19 เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ...

 

 make-a-face-shield 1  make-a-face-shield 2  make-a-face-shield 3

 

  make-a-face-shield 4  make-a-face-shield 5  make-a-face-shield 6

 

 make-a-face-shield 7  make-a-face-shield 8  make-a-face-shield 9

 

 make-a-face-shield 10  make-a-face-shield 11  make-a-face-shield 12

 

 make-a-face-shield 13  make-a-face-shield 14  make-a-face-shield 15

 

 make-a-face-shield 16