ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ให้การต้อนรับประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑

   

   นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัว พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายของการบริหารงานของชมรมแม่บ้านให้แก่สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ได้รับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งหามาตรการในการป้องกัน COVID-19
   โดยมี เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ (๑), สัตวแพทย์หญิงพิมพักตร์  ไชยกำเนิด รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ (๒), คุณแคทรียา  ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ (๓) นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

 to-welcome-wing1-afwa-commander 1  to-welcome-wing1-afwa-commander 2  to-welcome-wing1-afwa-commander 3

 

  to-welcome-wing1-afwa-commander 4  to-welcome-wing1-afwa-commander 5  to-welcome-wing1-afwa-commander 6

 

 to-welcome-wing1-afwa-commander 7  to-welcome-wing1-afwa-commander 8  to-welcome-wing1-afwa-commander 9

 

 to-welcome-wing1-afwa-commander 10