ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ และเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑

       คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ พร้อมด้วย เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจในการบำบัดยาเสพติดและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑  ... 

 

WingOne1 14001  WingOne1 14002  WingOne1 14003  WingOne1 14004