โครงการ “ แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ “ ประจำปี ๒๕๖๓

    คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้ที่จำเป็น ให้กับครอบครัว ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๑ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายใต้โครงการ “ แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ “ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ ... 

              

 

             WingOne1 22003  WingOne1 22004  WingOne1 22007

 

            WingOne1 22008  WingOne1 22011  WingOne1 22013

 

   WingOne1 22014  WingOne1 22015