พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

  คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดย แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการกองทัพอากาศ และกองบินต่างๆ ที่มีผลการศึกษาดีเด่นหรือเป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย โดยทำการส่งมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ให้ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นผู้แทนในการส่งมอบ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ได้สนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก ๑ ทุน รวมทั้งสิ้น ๑๑ ทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไปในอนาคต โดยมี คุณ แคทรียา  ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑, ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารแผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๑...

 

wing1-afwa-give-scholarships 1  wing1-afwa-give-scholarships 2  wing1-afwa-give-scholarships 3

 

wing1-afwa-give-scholarships 4  wing1-afwa-give-scholarships 5  wing1-afwa-give-scholarships 6

 

wing1-afwa-give-scholarships 7  wing1-afwa-give-scholarships 8  wing1-afwa-give-scholarships 9

 

wing1-afwa-give-scholarships 10  wing1-afwa-give-scholarships 11  wing1-afwa-give-scholarships 12

 

 wing1-afwa-give-scholarships 13  wing1-afwa-give-scholarships 14  wing1-afwa-give-scholarships 15