โครงการ ๑ น้ำใจเพื่อวันใหม่สู่สังคม

        เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม แม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำสิ่งของอุปโภค - บริโภคในชีวิตประจำวัน มอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในโครงการ ๑ น้ำใจเพื่อวันใหม่สู่สังคม โดยช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวของข้าราชการกองบิน ๑ เพื่อแบ่งปันและให้กำลังใจ รวมถึงการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

WingOne1 NM1  WingOne1 NM2  WingOne1 NM3

 

  WingOne1 NM4  WingOne1 NM5  WingOne1 NM6

 

  WingOne1 NM7