banner disaster

ติดต่อประสานงานได้ที่ 

แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑

ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

 

หมายเลขโทรศัพท์ กองบิน ๑ เพื่อบริการ

  • โทรศัพท์กลาง บน.๑ หมายเลข ๐๔๔-๓๕๘๑๑๐ - ๔
  • นายทหารกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ ๔๐๒๓๗
  • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๔๑๔๑๙
  • ชมรมแม่บ้านกองบิน ๑ หมายเลข ๔๐๙๔๑
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบิน ๑ หมายเลข ๔๐๙๔๒
  • สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ หมายเลข ๔๐๙๔๙
  • ศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองบิน ๑ หมายเลข ๔๐๙๕๑
  • สนามกอล์ฟ ไทเกอร์กอล์ฟคลับ หมายเลข ๔๐๙๒๖
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หมายเลข ๐๔๔-๓๕๘๐๕๙

   หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองบิน ๑ นั้นแบ่งเป็นส่วนสำนักงาน และบ้านพักอาศัยของทางราชการ เพื่อประโยช์ของท่านที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานภายใน สามารถติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ได้ที่พนักงานโทรศัพท์กลาง โดยกด " ๐ " หรือ " ๑๓ " เพื่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ต่อไป ...

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความได้ที่แฟนเพจ FB กองบิน ๑