ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด

  • จำนวนสมาชิก 1,394 คน

  • ทุนเรือนหุ้น 531,264,750.00 บาท

  • ทุนสำรอง 68,802,248.27 บาท

  • ทุนดำเนินงาน 870,500,063.45 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564


ข้อมูลสำหรับสมาชิก

1000px VisualEditor Icon External link  สวัสดิการสมาชิก

 

1000px VisualEditor Icon External link  วิธีการสมัครสมาชิก

 

1000px VisualEditor Icon External link  สมาชิกสมทบ


วันทำการของสหกรณ์

  • จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น.

  • วันหยุดราชการ ปิดทำการ

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ


 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน ๑
 2. เทิดพระเกียรติ
 3. ช่วยเหลือประชาชน
 4. กิจกรรมชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
 1. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข่าวย้อนหลัง >>>>>