แนะนำหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑

f 16 iconกองบังคับการ

 • แผนกยุทธการ

 • แผนกกำลังพล

 • แผนกส่งกำลังบำรุง

 • แผนกการข่าว

 • แผนกธุรการ

 • แผนกกิจการพลเรือน

 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • หมวดจัดหา

f 16 iconส่วนปฏิบัติการ

 • ฝูงบิน ๑๐๓

 • กองพันทหารอากาศโยธิน

 • แผนกสนับสนุนการบิน

 • แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ

f 16 iconกองเทคนิค กองบิน ๑

 • แผนกช่างอากาศ

 • แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

 • แผนกสรรพาวุธ

 • หมวดบริการเชื้อเพลิง

f 16 iconหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑

 • แผนกการเงิน

 • งบประมาณ

 • มาตรฐานการบิน

 • โรงพยาบาลกองบิน

 • แผนกช่างโยธา

 • แผนกสวัสดิการ

 • แผนกขนส่ง

 • แผนกพลาธิการ

 • กองร้อยทหารสารวัตร

 • นิรภัยการบิน

 • นิรภัยภาคพื้น

 • อนุศาสนาจารย์

 • นายทหารพระธรรมนูญ

f 16 iconหน่วยในพื้นที่

 • ศูนย์การสงครามทางอากาศ

 • ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๒

 • หน่วยบิน ๒๐๓๑

 • หน่วยบินฝนหลวง

f 16 iconหน่วยงานอื่น ๆ