การฝึกผสม ELANG THAINESIA XIX

Elang Thainesia XIX

  นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย ในฐานะผู้อำนวยการฝึกผสมฯกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ Colonel Muhamad Arwani ในฐานะผู้อำนวยการฝึกผสมฯกองทัพอากาศอินโดนีเซีย นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมฯภายใต้รหัส Elang Thainesia XIX เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

  สำหรับส่วนการฝึกภาคสนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยการบินขับไล่แบบมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM) การบินรบในอากาศกับเครื่องต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM) การบินยุทธวิธีการรบในอากาศกับเครื่องต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactic : DACT) และการฝึกใช้กำลังขนาดใหญ่ (Large Force Employment :LFE) จำนวน ๙๒ เที่ยวบิน โดยมี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก. จากฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค จากฝูงบิน ๒๑๑๑ กองบิน ๒๑ จำนวน ๕ เครื่อง เข้าร่วมการฝึกผสมฯ สำหรับกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ได้นำเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 จากฝูงบิน ๑๖ จำนวน ๕ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก โดยมี c-130 จำนวน ๒ เครื่อง สนับสนุนการวางกำลัง ...