การฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

THAI BOOMERANG 19 12

  พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์  จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ฯพณฯ อัลลัน  แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร Starfire กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

  การฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในปีนี้ถือเป็นการฝึกผสมทางอากาศครั้งที่ ๑๔ โดยเป็นการฝึกทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศออสเตรเลียโดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๕ การฝึกผสม THAI BOOMERANG เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๓ กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน ๒ เครื่อง บินเดินทางมาเยือนประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ การบินมาเยือนได้ขยายขอบเขต เป็นการมาฝึกบิน ACMI ร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบ ๑๙/ก (F-16 A/B) ของกองทัพอากาศ ในการฝึกภารกิจทางยุทธวิธี และการรบทางอากาศกับเครื่องบินต่างแบบ โดยเรียกการฝึกในครั้งแรกว่า THAI BOOMERANG 92 (เดิมกำหนดจะเรียกชื่อว่า BARON-PHRAPHA) จากนั้นในปีถัดมา ทั้งสองชาติได้เข้าร่วมการฝึกเรื่อยมา โดยพัฒนาจากการที่กองทัพอากาศออสเตรเลียจัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน ๒ - ๔ เครื่องจากฝูงบินที่ ๓ เข้าร่วมการฝึก ขณะที่กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก จำนวน ๒ - ๔เครื่อง จากฝูงบิน ๑๐๓ เข้าร่วมการฝึก โดยใช้พื้นที่การฝึก ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการฝึกในครั้งที่ ๕ กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่ จากฝูงบิน ๔๐๓ เข้าร่วมการฝึกอีก ๑ ฝูงบิน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ ๑ สัปดาห์ จากนั้นรูปแบบการฝึกจึงเปลี่ยนเป็นปีเว้นปี เพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกผสม PITCH BLACK ที่กองทัพอากาศได้จัดกำลังทางอากาศเข้าร่วมการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ Darwin และ Tindall เครือรัฐออสเตรเลีย

  ปัจจุบันในรูปแบบของการฝึก ได้ปรับเป็นการบินรบขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM), การบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM), การบินยุทธวิธีการรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactics : DACT) และการใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE)

  สำหรับการฝึก THAI BOOMERANG 19 ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้นำอากาศยานเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๑๑ เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16ADF) จากฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16MLU) จากฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ ในขณะที่กองทัพอากาศออสเตรเลีย นำเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18F (Super Hornet) จำนวน ๖ เครื่อง จากฝูงบิน ๑ กองบิน ๘๒ ฐานทัพอากาศ Amberley เข้าร่วมการฝึก

  สำหรับการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในปีนี้มีห้วงเวลาในการฝึกภาคสนาม ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะมีพิธีปิดการฝึกผสมฯ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ...