banner guard covid

 

  1. ข่าวกิจกรรมกองบิน ๑
  2. เทิดพระเกียรติ
  3. ช่วยเหลือประชาชน
  4. กิจกรรมชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑
ข่าวย้อนหลัง >>>>>

นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ เข้ารับฟังการบรรยายจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ มีความจงรักภักดี เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ ตลอดจนมีจิตใจที่ตั้งมั่นในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคม มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ...

22-09-2563 Hits:46

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างเปล่าและที่ดินในครอบครองของกองทัพอากาศ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติของข้าราชการกองทัพอากาศ รวมถึงสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กองทัพอากาศอย่างยั่งยืน โดยมี นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง...

15-09-2563 Hits:34

ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>

cancel requesting a copy of the card