header2021

Postpone

 

Poster Policy 63 Final

L

174228686 3079355902282568 5688142572361651612 n

poster policy 2565

การฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

THAI BOOMERANG 19 12

  พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์  จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ฯพณฯ อัลลัน  แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร Starfire กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

  การฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในปีนี้ถือเป็นการฝึกผสมทางอากาศครั้งที่ ๑๔ โดยเป็นการฝึกทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศออสเตรเลียโดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๕ การฝึกผสม THAI BOOMERANG เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๓ กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน ๒ เครื่อง บินเดินทางมาเยือนประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ การบินมาเยือนได้ขยายขอบเขต เป็นการมาฝึกบิน ACMI ร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบ ๑๙/ก (F-16 A/B) ของกองทัพอากาศ ในการฝึกภารกิจทางยุทธวิธี และการรบทางอากาศกับเครื่องบินต่างแบบ โดยเรียกการฝึกในครั้งแรกว่า THAI BOOMERANG 92 (เดิมกำหนดจะเรียกชื่อว่า BARON-PHRAPHA) จากนั้นในปีถัดมา ทั้งสองชาติได้เข้าร่วมการฝึกเรื่อยมา โดยพัฒนาจากการที่กองทัพอากาศออสเตรเลียจัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน ๒ - ๔ เครื่องจากฝูงบินที่ ๓ เข้าร่วมการฝึก ขณะที่กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก จำนวน ๒ - ๔เครื่อง จากฝูงบิน ๑๐๓ เข้าร่วมการฝึก โดยใช้พื้นที่การฝึก ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการฝึกในครั้งที่ ๕ กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่ จากฝูงบิน ๔๐๓ เข้าร่วมการฝึกอีก ๑ ฝูงบิน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ ๑ สัปดาห์ จากนั้นรูปแบบการฝึกจึงเปลี่ยนเป็นปีเว้นปี เพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกผสม PITCH BLACK ที่กองทัพอากาศได้จัดกำลังทางอากาศเข้าร่วมการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ Darwin และ Tindall เครือรัฐออสเตรเลีย

  ปัจจุบันในรูปแบบของการฝึก ได้ปรับเป็นการบินรบขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM), การบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM), การบินยุทธวิธีการรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactics : DACT) และการใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE)

  สำหรับการฝึก THAI BOOMERANG 19 ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้นำอากาศยานเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๑๑ เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16ADF) จากฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16MLU) จากฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ ในขณะที่กองทัพอากาศออสเตรเลีย นำเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18F (Super Hornet) จำนวน ๖ เครื่อง จากฝูงบิน ๑ กองบิน ๘๒ ฐานทัพอากาศ Amberley เข้าร่วมการฝึก

  สำหรับการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในปีนี้มีห้วงเวลาในการฝึกภาคสนาม ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะมีพิธีปิดการฝึกผสมฯ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ...

การฝึกผสม ELANG THAINESIA XIX

Elang Thainesia XIX

  นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย ในฐานะผู้อำนวยการฝึกผสมฯกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ Colonel Muhamad Arwani ในฐานะผู้อำนวยการฝึกผสมฯกองทัพอากาศอินโดนีเซีย นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมฯภายใต้รหัส Elang Thainesia XIX เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

  สำหรับส่วนการฝึกภาคสนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยการบินขับไล่แบบมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM) การบินรบในอากาศกับเครื่องต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM) การบินยุทธวิธีการรบในอากาศกับเครื่องต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactic : DACT) และการฝึกใช้กำลังขนาดใหญ่ (Large Force Employment :LFE) จำนวน ๙๒ เที่ยวบิน โดยมี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก. จากฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค จากฝูงบิน ๒๑๑๑ กองบิน ๒๑ จำนวน ๕ เครื่อง เข้าร่วมการฝึกผสมฯ สำหรับกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ได้นำเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 จากฝูงบิน ๑๖ จำนวน ๕ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก โดยมี c-130 จำนวน ๒ เครื่อง สนับสนุนการวางกำลัง ...

 

การฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019

Cope Tiger Banner

   นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019 เปิดเผยว่า กองทัพอากาศจะดำเนินการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019 ในระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา , สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี

   การฝึกผสมโคปไทเกอร์ (Multi-Lateral Exercise Cope Tiger) ถือได้ว่าเป็นการฝึกผสมทางอากาศ ที่มีการสนธิกำลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำกำลังทางอากาศจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึก มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน จะมีการสมมติสถานการณ์เสมือนจริง ทั้งด้านการควบคุมและสั่งการ การฝึกยุทธวิธีการรบระหว่างเครื่องบินรบต่างแบบ การฝึกโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีการต่อต้านจากกอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพื้น การฝึกด้านการข่าวกรองยุทธวิธีโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ และการให้การสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบิน และหน่วยต่อสู้อากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

   สำหรับการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019 ในครั้งนี้ เป็นการฝึกครั้งที่ 25 โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019 ฝ่ายไทย, Col.Teo Soo Yeow (นาวาอากาศเอก เทียว ซูว์ เย่าว์) เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Lt.Col.Ty Bridge (นาวาอากาศโท ไทร์  บริดจ์) เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยนอกจากส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพอากาศแล้ว ยังได้จัดเจ้าหน้าที่จากกองทัพบก กองทัพเรือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการฝึก

   สำหรับการฝึกในครั้งนี้ แบ่งเป็น การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561 การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี

   นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกทั้ง 3 ประเทศ และประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ จัดให้มีบริการทางการแพทย์ การปรับปรุงอาคารพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านพะไล จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และการให้บริการทางการแพทย์ พร้อมสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ให้กับโรงเรียนบ้านเขาแหลม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

   ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดการฝึกฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ฐานทัพอากาศ Paya Labar สาธารณรัฐสิงคโปร์ และจะมีพิธีปิดการฝึกฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา ...

banner 20190402

 

  1. ข่าวรับ - ส่งเสด็จ
  2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
  1. ข่าวช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
  2. ศป.ปส.บน.๑
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
  1. ข่าวประจำวัน บน.๑
  2. ข่าวชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>

เว็บลิงค์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง