• 044-358044 ภายใน 40949 40957 40950

ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1

  • จำนวนสมาชิก 1,400 คน
  • จำนวนเงินรับฝาก 160,936,978.36 บาท
  • ทุนเรือนหุ้น 527,964,870.00 บาท
  • ทุนสำรอง 59,503,662.07 บาท
  • ทุนดำเนินงาน 798,766,140.88 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บริการข้อมูล & ประชาสัมพันธ์

วันทำการของสหกรณ์

  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00
  • วันหยุดราชการ ปิดทำการ
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

ปรัชญาสหกรณ์กองบิน 1

สหกรณ์ เป็นองค์กรซึ่งคณะบุคคลร่วมกันดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สหกรณ์ เป็นของสมาชิก บริหารงานโดยสมาชิกและเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก
ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงการประกอบสัมมาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศชาติมาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตยด้วยวิธีการสหกรณ์
ปรัชญาสหกรณ์: ความอยู่ดี กินดี ของสมาชิกสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์: ความคิดที่เชื่อว่าการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก ให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
คุณค่าของสหกรณ์: การยึดมั่นในการพึ่งพาตนเองและความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและคามสามัคคี สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
หลักการสหกรณ์: แนวทางที่สหกรณ์ยึดมั่น ถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล

ประวัติสหกรณ์กองบิน 1

        การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2525 โดยสืบเนื่องจากแนวนโยบายของผู้บังคับการกองบิน 1 ที่ประจักษ์ถึงความสำคัญในหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ กล่าวคือ การร่วมกันดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกเป็นส่วนรวม วิธีการของสหกรณ์จะช่วยเสริมสร้างสวัสดิการ และสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี จากแนวนโยบายดังกล่าว น.อ.อมร แนวมาลี ผ.บ.1 ในขณะนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและดำเนินการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 ขึ้น
        ในขั้นศึกษาดำเนินการนั้น ได้รับความร่วมมือจาก กรป.กลาง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสอง ให้คำปรึกษา และนำการดำเนินการจัดตั้ง คือ นายโชค ศรีสิทธิกรรม ปษ.กรป.กลาง นายเชาวรัตน์ งามจบวิทยานนท์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และนางสุมล ผกากาฬ นักวิชาการสหกรณ์ 6
»»» 10 พฤศจิกายน 2525 มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การกำหนดชื่อ สถานที่ตั้ง การขอจดทะเบียน การร่างข้อบังคับ การเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้ง เพื่อลงลายมือชื่อในหนังสือของจดทะเบียน โดยกำหนดให้มี 10 ท่าน คือ น.อ.อมร แนวมาลี น.ท.ปิโยรส เลิศสมบูรณ์ น.ต.สำรอง พวงจันทร์ น.ต.ขจัด ใจน้อม ร.อ.อำนาจ หาญสุร และ พ.อ.อ.สมใจ จันทร์ห้างหว้า และมีมติให้คณะผู้จัดตั้งทั้ง 10 ท่านนี้ ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน หลังจากได้รับการจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2525 ใบอนุญาตเลขที่ กพธ.94/2525 สมาชิกแรกตั้ง 538 คน ทุนดำเนินการ 104,180 บาท มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2525 โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อแจ้งสมาชิกรับทราบการรับจดทะเบียน การกำหนดสถานที่ปฏิบัติงาน โดยใช้ส่วนหนึ่งของอาคารแผนกสื่อสารฯ เป็นสำนักงานชั่วคราว ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 9 มีนาคม 2526 การเลือกตั้งคณะกรรมดำเนินการชุดแรกได้แก่ น.อ.อมร แนวมาลี เป็นประธาน น.อ.อำพล อินทรไทยวงศ์ และ น.ท.ปิโยรส เลิศสมบูรณ์ เป็นรองประธาน น.ท.ขจัด ใจน้อม น.ต.สำรอง พวงจันทร์ ร.อ.อำนาจ หาญสุร ร.อ.วัชรชัย ปิดสุวรรณ ร.อ.สมหมาย พงษ์ประยูร ร.อ.เสวก แสงพล พ.อ.อ.ถวิล สิงห์แก้ว และ พ.อ.อ.สมใจ จันทร์ห้างหว้า เป็นกรรมการ และกำหนดวงเงินกู้ยืมเป้นครั้งแรก จำนวน 300,000 บาท
»»» ปี พ.ศ.2535 สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลงานดีเด่น อันดับ 2 ในเขต 6 ประจำปี 2535 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโล่ห์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี น.อ.ณรงศักดิ์ สังขพงศ์ (ยศขณะนั้น) เป็นประธานกรรมการ ฯ
»»» ปี พ.ศ.2543 ได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับฉบับเดิมที่ใช้อยู่ทั้งฉบับ โดยมาใช้ข้อบังคับฉบับครบรอบ 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทน และเป็นข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
»»» ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีเงินกองทุนต่างๆ สำหรับช่วยเหลือสมาชิกและสังคม เช่น เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เงินทุนสาธารณประโยชน์ การกุศล และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกองบิน 1 อาทิ งานวันเด็กแห่งชาติ และงานเลี้ยงสมาชิกสโมสรฯ เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 2.5 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 3.5 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 6.25 ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25 ต่อปี

บริการเงินฝาก: เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท การฝากครั้งต่อๆ ไป จะฝากเมื่อใดก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท จะฝากและถอนเมื่อใดก็ได้ แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท

บริการเงินฝาก: เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท การฝากครั้งต่อๆ ไป จะฝากเมื่อใดก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้อง ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
การถอนเงินจำนวนมาก กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ ทราบก่อนเวลา 10.00 น.

บริการเงินกู้: เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้หนึ่งเท่าของเงินเดือน ไม่จำกัดเพดานสูงสุด กำหนดชำระคืนภายใน 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน

บริการเงินกู้: เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท และต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ 180 งวด และสามารถยื่นกู้ใหม่ได้เมื่อส่งชำระมาแล้วครบ 12 งวด
สมาชิกที่กู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 คน
สมาชิกที่กู้ เกิน 1,200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 คน

บริการเงินกู้: พนักงานราชการ

» สมาชิกที่กู้ ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 คน
» สมาชิกที่กู้ เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 คน

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556

เพื่อให้การใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์…

ระเบียบการรับฝากเงินสหกรณ์อื่น
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2556

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และข้อ 93(2) ที่ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ

ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10, ข้อ 65(8)และข้อ 93(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ…

ระเบียบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546

เพื่อให้การพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 เป็นไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อย…

ประชาสัมพันธ์ กิจการสหกรณ์

ผบ.บน.1 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.1 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61 สหกรณ์ออมทรัพย์ บน.1 จำกัด เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.1…

ผบ.บน.1 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด

น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.1 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.1 เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60…

ติดต่อเรา
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด

ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
044-358044 ภายใน 40949 40957 40950
cooperate.wing1@gmail.com