คลังวิดีโอ

EP.1 TIGERS HISTORY

กองบิน ๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๑ เดิมเรียกว่า “กองบินใหญ่ทหารบกที่ ๑” ขึ้นกับ กรมอากาศยานทหารบก เป็น กองบินรบบรรจุเครื่องบินขับไล่ แบบนิวเออร์ปอร์ต และ แบบสปัด มีที่ตั้งอยู่ที่สนามบินดอนเมือง ฝั่งตะวันตก ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ เปลี่ยนชื่อเป็น “กองโรงเรียนการบินที่ ๑” หลังจากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกาการจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๗๙ และตามคำสั่งทหารที่ ๙/๖๔๓ ลง ๑๕ เมษายน ๒๔๗๙ ให้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น “กองบินน้อยที่ ๑” ตั้งแต่ ๑๕ เมษายน ๒๔๗๙ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองบิน๑ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา....

EP.2 TIGERS CIVIC ACTION

ณ ปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของประชากร และจากการทำลายธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนำไปสู่การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือจากการกระทำของมนุษย์ บรรเทาความเดือดร้อน และลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมา ประชาชนโดยรอบพื้นที่กองบิน ๑ ประสบปัญหาภัยหนาว เนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็น แห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน...

EP.3 TIGERS WAR MACHINE

สวัสดีครับ วันนี้เราจะนำทุกท่านเข้าสู่ถ้ำพยัคฆ์ที่เป็นที่ประจำการของเครื่องบินรบสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ นั่นคือเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม “F-16 Fighting Falcon” ซึ่งเข้าประจำการครั้งแรก ณ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ในโครงการ Peace Naresuan นับเป็นเวลากว่า ๓๐ปีแล้ว ที่อากาศยานดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องน่านฟ้าไทย F-16 Fighting Falcon ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบเครื่องยนต์เดียวที่มีนวัตกรรมมากมาย...

EP.5 AIRMAN

อีกหนึ่งส่วนที่เป็นกำลังสำคัญของกองบิน ๑ คือน้อง ๆ ทหารกองประจำการ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับทหารกองประจำการของกองบิน ๑ มาดูกันว่าน้อง ๆ ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการที่นี่นั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง และตลอดระยะเวลาที่ประจำการอยู่ต้องพบเจอประสบการณ์รูปแบบไหนบ้าง จะปรับตัวได้ไหม เมื่อเป็นทหารแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เราไปรับชมกันครับ...

EP.6 HOW FALCON FLY

กว่าแปดทศวรรษที่กองบิน ๑ ได้ปฎิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย รับใช้กองทัพอากาศและประเทศชาติ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมากองบิน ๑ ได้มีอากาศยานเข้าประจำการหลายแบบด้วยกัน สำหรับกองทัพอากาศแล้วเครื่องบินถือว่าเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญในการปฎิบัติภารกิจ โดยในปัจจุบันกองบิน ๑ ได้มีอากาศยาน ที่ทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งของกองทัพอากาศประจำการอยู่ โดยเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินขับไล่เอนกประสงค์ แบบที่ ๑๙ ของกองทัพอากาศ หรือที่เรารู้จักดีในชื่อของ เอฟ 16 Fighting Falcon...

EP.7 HOME OF THE TIGER, HOME OF EXERCISE

ในวันนี้กองบิน ๑ จะพาทุกท่านได้รู้จักกับ การฝึกร่วม/ผสม โดยใช้สนามบินกองบิน ๑ เป็นฐานบินหลักในการฝึกปฏิบัติภารกิจของทุกการฝึกร่วม/ผสม โดยมีการฝึกดังนี้
๑. การฝึก COBRA GOLD เป็นการฝึกทางทหารระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา
๒. การฝึก COPE TIGER เป็นการฝึกระหว่าง กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐ ฯ
๓. การฝึก THAI BOOMERANG เป็นการฝึกผสมระหว่าง กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นประจำทุก ๒ ปี
๔. การฝึก ELANG THAINESIA เป็นการฝึกผสมทางอากาศระหว่าง กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศอินโดนีเชีย...