ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๐๓ (บ้านพักอาศัยชั้น น.อ.(๗)-นายพลอากาศ) ศกอ. ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

January 10, 2024 by
Administrator


ดาวน์โหลดไฟล์ : 

ห้วงเวลา