ผู้บังคับบัญชา

 นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี
ผู้บังคับการกองบิน ๑

นาวาอากาศเอก ธนาวุฒิ  ลิขิตสัมพันธ์
รองผู้บังคับการกองบิน ๑

นาวาอากาศเอก สานิตย์  ประวิตรวงศ์
รองผู้บังคับการกองบิน ๑

นาวาอากาศเอก ดำรงศักดิ์  ฟักขำ
เสนาธิการกองบิน ๑