วิสัยทัศน์ 

 

กองบิน ๑ เป็นฐานบินปฏิบัติการหลักที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
(Network Centric Air Base : NCAB)
เพื่อมุ่งสู่ฐานบินปฏิบัติการชั้นนำในภูมิภาค

" First-Class Air Base in ASEAN "