แนะนำหน่วยขึ้นตรง

กองบังคับการ

 • แผนกกำลังพล
 • แผนกการข่าว
 • แผนกส่งกำลังบำรุง
 • แผนกยุทธการ
 • แผนกกิจการพลเรือน
 • แผนกธุรการ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • หมวดจัดหา

ส่วนปฏิบัติการ

 • ฝูงบิน ๑๐๓
 • กองพันทหารอากาศโยธิน
 • แผนกสนับสนุนการบิน
 • แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ

กองเทคนิค

 • แผนกช่างอากาศ
 • แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกสรรพาวุธ
 • หมวดบริการเชื้อเพลิง

หน่วยขึ้นตรง

 • มาตรฐานการบิน
 • นายทหารงบประมาณ
 • แผนกการเงิน
 • แผนกขนส่ง
 • แผนกช่างโยธา
 • แผนกพลาธิการ
 • แผนกสวัสดิการ
 • โรงพยาบาลกองบิน
 • กองร้อยทหารสารวัตร
 • ฝ่ายคลังรวมการ
 • นิรภัยการบิน
 • นิรภัยภาคพื้น
 • อนุศาสนาจารย์
 • นายทหารพระธรรมนูญ

หน่วยสมทบ และหน่วยในพื้นที่

 • ศูนย์การสงครามทางอากาศ
 • ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๒
 • หน่วยบิน ๒๐๓๑
 • หน่วยบินฝนหลวง

หน่วยงานอื่น ๆ

 • ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด
 • ศูนย์เคเบิลทีวี
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด