ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

น.ท.ม.ร.ว.บุลณรงค์  ลดาวัลย์

  ปี พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๕

ร.อ.หลวงเจริญ  จรัมพร

ปี พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๔๘๓

น.ต.ศิริ  เมืองมณี

ปี พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๘๙

น.ท.พิชัย  พิรยายนต์

ปี พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๘๗

 

น.ท.หาญ  กฤษณะสมิต

ปี พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๔๙๑

น.ท.ประสงค์  คุณะดิลก

 ปี พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๑

น.ท.เฉลิมเกียรติ  วัฒนางกูร

ปี พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๔๙๒ 

น.ท.เทพ  เกษมุติ

ปี พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๔


น.อ.ประสงค์  คุณะดิลก

ปี พ.ศ.๒๔๙๕ - ๒๔๙๖

น.ท.เฉลิม  ทีวะเวช

ปี พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๔๙๗

พล.อ.ต.เทพ  เกษมุติ

ปี พ.ศ.๒๔๙๗ - ๒๔๙๘

น.ท.มานพ  สุริยะ

ปี พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๔๙๕

น.อ.พะเนียง  กานตรัตน์

ปี พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๑ 

พล.อ.ต.สวัสดิ์  พรชำนิ

ปี พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๐๒ 

น.อ.อัมพร  คอนดี

ปี พ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๙ 

น.อ.คำรณ  ลีละสิริ

ปี พ.ศ.๒๔๙๘ - ๒๕๐๐

น.อ.อรุณ  พร้อมเทพ

ปี พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ 

น.อ.บุญสม  อยู่ออมสิน

ปี พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๔ 

น.อ.ชากร  ทัตตานนท์

ปี พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๕

น.อ.ม.ล.จิตรพี  สุบรรณ

ปี พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๖ 

น.อ.วรนาท  อภิจารี

ปี พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๑๙

น.อ.กันต์  พิมานทิพย์

ปี พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๑

น.อ.ม.ร.ว.ศิริพงษ์  ทองใหญ่

ปี พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๔

น.อ.พยิน  สวัสดิบุตร

ปี พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๑๘

น.อ.อำพล  อินทรไทยวงศ์

ปี พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๙

น.อ.สมนึก  โชติยะปุตตะ

ปี พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๑

น.อ.พีระไพศาล  รัตนทัศนีย

ปี พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๒

น.อ.อมร  แนวมาลี

ปี พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๖

น.อ.ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์

ปี พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕

น.อ.ไศลดิษฐ์  สันตกุล

ปี พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗

น.อ.พุทฒิ  มังคละพฤกษ์

ปี พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙

น.อ.วีรวิท  คงศักดิ์

ปี พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๓

น.อ.ประจิน  จั่นตอง

ปี พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๒

น.อ.ภักดี  แสง-ชูโต

ปี พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๕

น.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยศริน

ปี พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘

น.อ.คณิต  สุวรรณเนตร

ปี พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๑

น.อ.สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร

ปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒

น.อ.คงศักดิ์  จันทรโสภา

ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

น.อ.ณรงค์  อินทชาติ

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

น.อ.ปรเมศร์  เกษโกวิท

ปี พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐

น.อ.ระวิน  ถนอมสิงห์

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

น.อ.วชิระพล  เมืองน้อย

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย

ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

น.อ.กฤษฎา  สุพิชญ์

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๗

น.อ.กฤษณะ  เปี่ยมศรี

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ปัจจุบัน

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕