กองบิน ๑
เป็นฐานบินปฏิบัติการหลักที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
(Network Centric Air Base : NCAB)
เพื่อมุ่งสู่ฐานบินปฏิบัติการชั้นนำในภูมิภาค

" First-Class Air Base in ASEAN "

การฝึกร่วม/ผสม

กองบิน ๑ เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม ที่มีการสนธิกำลังทางอากาศขนาดใหญ่ อาทิ Cobra Gold, Cope Tiger, Enduring Partners Engagement, Balance Teak/Torch, Thai Boomerang, Elang Thainesia ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบิน และหน่วยต่อสู้อากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

ข่าวรับ-ส่งเสด็จ

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

ข่าวสารประจำวันกองบิน ๑

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.