ภารกิจ


กองบิน ๑ มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ
มีผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

อ้างอิง: พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒